Мултидисциплинарно лечение Печат Е-мейл

КОМПЛЕКСНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОРТОДОНТСКА ДЕФОРМАЦИЯ НА ВЪЗРАСТЕН ПАЦИЕНТ

А. Славкова, К. Славкова – групова практика – гр.Асеновград

Н. Читалова – групова практика – гр. Варна

РЕЗЮМЕ: У нас съществува мнение, че ортодонтското лечение е ефективно само в детска възраст. Публикациите в специализираната литература доказват, че това е възможно и по – късно.

ЦЕЛ: Поставихме си за цел чрез комплексно лечение/ хирургично, ортодонтско, парадонтално/ на пациент с тежка ЗЧД / зъбно – челюстна деформация/ да постигнем морфологична, функционална и естетична норма.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ: Представяме случай на 40-год. пациентка, скелетен клас ІІ / 1; crowding; overjete 11 mm; рецесия 31; dens retinens 43 + 3 свръхброини зъби; dentitio defficilis 48,38; липсващи 36, 46;дълбока захапка. Диагнозата е поставена на базата на анализ на модели, анализ на ОПГ / ортопантомография/, ТРГ / телерентгенография/, сегментни ro – gr. Лечението бе проведено с екстракция на 15,26; нивелиране на горна и долна зъбни редици със straight wite техника. Направи се екскохлеация на сложно-смесен одонтом / свръхброините зъби / и разкриване коронката на 43.

РЕЗУЛТАТИ: Работим по случая трета година и постигнахме ортогнатна захапка. Завършващият етап ще се проведе с неснемаемо шиниране на 13-23, 33-43 и парадонтален кюретаж.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Чрез комплексното лечение на ЗЧД при възрастни пациенти се постигигат много добри клинични резултати и то има място в нашата ежедневна практика.

Случаи:

П.Д. - 40 години